Doprava zdarma od 50 eur

Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Štatút súťaže

Všeobecné podmienky súťaží uverejnených na Facebook Fan Page RY Cosmetics

12. FEBRUÁRA 2021 · VEREJNÉ

Organizátorom všetkých súťaží uverejnených na Facebook Fan Page RYANT LASERDERMA (ďalej len „Fan Page“) je spoločnosť RYANT, s.r.o., so sídlom M.MIŠÍKA 19 A, Prievidza 971 01 ,  IČO: 53048202, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 39949/R (ďalej len „Organizátor¨), ktorá usporadúva propagačné súťaže pre fanúšikov Fan Page (ďalej len „Súťaž“) za nasledovných podmienok: 

1. Súťaž:

Pod pojmom „Súťaž“ pre použitie na Fan Page sa rozumie akákoľvek súťaž organizovaná Organizátorom za predpokladu, že vo Všeobecných podmienkach súťaží (ďalej len „Pravidlá súťaže“)

 • V prípade, ak budú pre niektorú súťaž na časovej osi Fan Page definované osobitné súťažné podmienky, špecifické pre konkrétnu súťaž, považujú sa takéto špecifické podmienky za podmienky doplňujúce tieto Pravidlá súťaže. 
 • V prípade rozporu medzi týmito Pravidlami súťaže a osobnitnými súťažnými podmienkami konkrétnej súťaže majú prednosť osobitné súťažné podmienky. 
 • Tieto Pravidlá súťaže sa vzťahujú na všetky súťaže prebiehajúce na Fan Page. 
 • Konkrétna súťaž bude vyhlásená formou súťažného príspevku/udalosti/odkazu na Fan Page, v ktorom budú stanovené špecifické podmienky príslušnej súťaže spolu s výhrou. 
 • Súťaž je propagačnou súťažou tak, ako je definovaná v § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uvedený zákon sa na ňu nevzťahuje.

2. Účastníci súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť: 

 • každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom (dovŕšila 18 rokov veku), má vytvorený užívateľský profil na Facebooku a súhlasí s podmienkami súťaže, 
 • tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, avšak takáto osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo iného oprávneného zástupcu. 
 • Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaží, v prípade ak v špecifických podmienkach nie je uvedené inak. 

3. Výhra

 • Výhrami zaradenými do Súťaže sú výhry opísané v Pravidlách súťaže alebo v osobitných súťažných podmienkach súťaže. 
 • Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej ceny, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 
 • Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadné vady a škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou a užívaním výhry. 
  Výhra presahujúca sumu 350 € vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

4. Žrebovanie – určenie výhercu

 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek ktorúkoľvek súťaž zrušiť i bez určenia výhercov a/alebo zmeniť Pravidlá súťaže, to všetko zverejnením na Fan Page. 
 • Výhercovia súťaže dávajú Organizátorovi zapojením sa do súťaže právo zverejniť ich mená na svojej Fan Page. 
 • Vyžrebovaný bude počet osôb zverejnený v Pravidlách súťaže spomedzi Účastníkov súťaže zaradených do žrebovania, a to spôsobom, že najprv budú vyžrebovaný výhercovia a následne budú vyžrebovaní náhradníci. 
 • Za výhercu sa pre účely tejto Súťaže považuje Účastník súťaže zaradený do žrebovania, ktorý bol vyžrebovaný spomedzi všetkých Účastníkov súťaže zaradených do súťaže, ktorí splnili podmienky Súťaže v zmysle vyššie uvedeného. Výherca, resp. výhercovia, budú urečení spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do hry, na základe podmienok určených v rámci súťažného príspevku. 
 • V prípade, ak sa pri/po žrebovaní zistí, že vyžrebovaný účastník súťaže nespĺňala podmienky pre zaradenie do žrebovania, v prípade ak jeho nárok na výhru zanikne spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách súťaže, nastúpi na jej miesto náhradník. 
 • Náhradníci nastupujú na miesto pôvodne vyžrebovaných Účastníkov súťaže zaradených do žrebovania v poradí, v akom boli vyžrebovaní. Jeden Účastník súťaže zaradený do žrebovania môže prostredníctvom súťaže vyhrať len jednu cenu. Výhercovia budú o svojom vyžrebovaní informovaní telefonicky. 
 • Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, t.j. skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 • Výherca je povinný poskytnúť údaje pre odovzdanie/doručenie výhry do 5 dní od oboznámenia o výhre. V prípade, ak výherca neposkytne potrebné údaje v určenej lehote a/alebo nebude súhlasiť s týmito Pravidlami súťaže jeho nárok na výhru v zmysle vyššie uvedeného zanikne. 
 • Výherca Súťaže zodpovedá za skutočnosť, že výhru riadne zdaní podľa platných právnych predpisov, výhra nie je Organizátorom súťaže zdanená daňou z príjmu, daňou darovacou alebo inou daňou. Organizátor súťaže nenesie akúkoľvek zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti. 

5. Zodpovednosť organizátora 

 • Vzhľadom na technické podmienky priebehu súťaží na Fan Page si Organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o určení výhercu v sporných prípadoch. 
 • Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. 
 • Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 

6. Ochrana osobných údajov

 • Zapojením sa do ktorejkoľvek súťaže na Fan Page súťažiaci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami súťaže, prijíma ich a zaväzuje sa s nimi riadiť a bez výhrad s nimi súhlasí a účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Organizátorovi súťaží svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaží a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely. 
 • Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia Organizátorovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na výhru. 
 • Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade získania výhry môže byť organizátorom požiadaný o vyhotovenie a zaslanie fotografie s výhrou, pričom v prípade jej poskytnutia súťažiaci zároveň udeľuje Organizátorovi súhlas so zverejnením fotografie na internetových stránkach a na Fan Page a s jej bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

7. Osobitné ustanovenia:

 • Organizátor si vyhradzuje právo: 
 • kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá,
 • podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá Facebook zverejnené na http://www.facebook.com/terms.php ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý získava hlasy v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje najmä kupovanie hlasov, výmena hlasov za hlasovanie v inej súťaži a pod. 

V prípade vylúčenia súťažiaceho je Organizátor oprávnený odstrániť všetky príspevky vylúčeného súťažiaceho z Fan Page, je oprávnený zverejniť meno vylúčeného súťažiaceho na Fan Page s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže. Organizátor si vzhľadom na technické podmienky priebehu súťaže na Fan Page, najmä vo vzťahu k finálnemu určeniu výhercu alebo výhercov podľa zadania konkrétnej súťaže v podobe postu na Fan Page, vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o určení výhercu alebo výhercov, prípadne o vylúčení osôb zapojených do súťaže. Súťaže nie sú nijakým spôsobom sponzorované, podporované, riadené alebo inak prepojené so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú, budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely.